วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ข้อสอบวิชา การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

ข้อสอบวิชา การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
๑. ท่านสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรของท่านได้อย่างไร บอกกรอบความคิด ขั้นตอนผลกระทบให้เห็นกระบวนการคิดของ
ท่านทั้งระบบ
ตอบ ระบบสารสนเทศในองค์กร ในปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนโดยอาศัยกระบวนข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่กระบวนที่ทำให้เกิดสารสนเทศนี้เรียกว่าการประมวลผลสารสนเทศ ( Information Technology) และเรียกวิธีการประมวลผลสารสนเทศด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มาเทคโนโลยีสารสนเทศอธิบายได้ ดังนี้
เทคโนโลยี หมายถึง การนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สารสนเทศ ( Information ) หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบทางสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งข่าวสารที่
ได้ออกมานั้นจะอยู่ในงานได้ทันที
ข้อมูล ( Data ) หรือข้อมูลดิบ หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดจากอักษรหรือสัญลักษณ์ก็ได้ ข้อมูลที่ดีจะต้องมี
ความถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบัน เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ คะแนนของนักเรียน รายงาน
บันทึก ฯลฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology ) หมายถึง กระบวนการและระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่
ต้องการ โดยจะรวมถึง
๑. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ รวมทั้งซอฟแวร์ทั้งระบบสำเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะตัว
๒.กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆข้าต้นมาใช้งานรวบรวมผลและแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
ระบบสารสนเทศ ( Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือ
จัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถ
นำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง
ระบบสารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้
Hardware หมายถึง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดกระทำกับข้อมูลทั้งที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์
Software หมายถึง ชุดคำสั่ง หรือเรียกให้ง่ายว่า โปรแกรมที่สามารถสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานในลักษณะที่ต้องการ
ภายใต้ขอบเขตความสามารถที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมนั้นๆสามารถทำได้ซอฟแวร์แบ่งออกเป็นซอ
ฟแวร์ระบบ และซอฟแวร์ประยุกต์
User หมายถึง กลุ่มผู้คนที่ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
Data หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆที่อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ แสง สี เสียง สัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ วัตถุ หรือหลายๆอย่างผสมผสานกันซึ่งข้อมูลที่ดีจะต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้
Procedure หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ประกอบด้วย
- ระบบประมวลผลข้อมูล ( Data Processing System )
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( Management Information )
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ( Decision Support System )
- ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง ( Executive Information )
- ระบบผู้เชี่ยวชาญ ( Expert Systems )
ดังนั้น การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรของข้าพเจ้าสามารถกระทำได้โดยใช้ระบบสารสนเทศมาพัฒนาในรูปแบบเพื่อสนองความต้องการในการบริหารงานระดับต่างๆ ดังนี้
๑. ระบบการประมวลผลรายการ นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลเบื้องต้นเป็นการประมวลข้อมูลที่เป็นการดำเนินงานประจำวันภายในองค์กร เช่นรายรับ รายจ่าย เงินรายได้ของ อบต. เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเดิมแต่ก่อนเป็นการประมวลผลโดยกระทำด้วยมือหรือใช้เครื่องคำนวณช่วย อาจเกิดความล่าช้า แต่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็มี เช่นถ้าได้ข้อมูลผิดพลาด ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่สมบูรณ์เพียงพอ การประมวลผลอาจผิดพลาดและเกิดปัญหาในองค์กรได้
๒. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นระบบที่ช่วยในการเตรียมรายงานเพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศที่ได้จัดการกับปัญหาแบบโครงสร้าง เช่น การวิเคราะห์ความผิดพลาด ความก้าวหน้า หรือข้อบกพร่องในการทำงาน ในรูปแบบรายงานสรุปจากการปฏิบัติงานประจำ
๓. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นระบบโต้ตอบได้ช่วยในการตัดสินใจของคนช่วยในการวิเคราะห์งานได้ดีโดยช่วยให้รู้จักข้อมูลและรู้จักใช้ตัวแบบของคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาช่วยผู้บริหารในการทดสอบทางเลือกเพื่อตัดสินใจทำให้ทราบทางเลือกนั้นจะเกิด
๔. อะไรขึ้น การนำสารสนเทศที่เตรียมได้จากระดับล่างขององค์กรและสารสนเทศภายนอกมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อให้ได้ผลใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด
๕. ระบบสารสนเทศสำนักงาน ได้แก่อุปกรณ์สำนักงานต่างๆเช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อใช้เกี่ยวกับงานประมวลผล งานส่งข่าวสารข้อมูล การผลิตเอกสารเพื่อประโยชน์ในการทำงาน

๒. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำแผนแม่บทด้านไอซีที ( ICT) ฉบับที่ ๒ ของรัฐบาลไทยจงสังเคราะห์ความรู้จากแผนแม่บทมาเป็นคำอรรถาธิบายให้แจ้งชัด
ตอบ ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับการจัดทำแผนแม่บทด้านไอซีที ฉบับที่ ๒ ของรัฐบาล เพราะเป้าหมายของแผนแม่บทด้านไอซีที ฉบับที่ ๒ คือ
๑. ประชาชนอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ สามารถเข้าถึงและใช้ไอซีทีได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
๒. ยกระดับความพร้อมด้านไอซีทีในการจัดอันดับดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาไอซีทีและโอกาสในการใช้ประโยชน์จากไอซีทีในการพัฒนาประเทศ ( Networked Readiness Rankings)ให้อยู่ในระดับสูงติดอันดับ ๑ใน ๒๕
๓. มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไอซีที คือ GDP ไม่น้อยกว่า ๑๕%
และกระทรวงไอซีที ยังเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในหน้าที่การผลักดันการดำเนินการตามแผนแม่บทอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ ไอซีที กระตุ้นเศรษฐกิจ กำหนดมาตรฐานการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร การเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐและเอกชนซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานสู่ประชานกลุ่มต่างๆ เช่น เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นต้น พร้อมกำหนดมาตรการในการป้องกัน กำกับดูแลอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และภัยร้ายต่อสังคม โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการให้บริการประชาชน และผลักดันการใช้ open source เพื่อส่งเสริมนโยบายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งพัฒนานักวิจัยของประเทศไทยเพื่อลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ทั้งนี้แผนแม่บทได้กำหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยแบ่งกลุ่มบุคลากรวิชาชีพและผู้ใช้ไอซีทีเพื่อรองรับการนำประเทศไทยไปสู่สังคมอุดมปัญญาอย่างต่อเนื่อง

๓. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการใช้กระบวนการทางกฎหมาย ( กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ ๒๕๕๐ ) เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมในสังคมจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด จงอธิบายถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องให้เห็นเป็นรูปธรรม
ตอบ ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับการใช้กระบวนการทางกฎหมาย( กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ )
เพราะกฎหมายที่ออกมามีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนครอบคลุม ทั้ง
๑. ผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ในหมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ มาตรา ๙ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นข้อกฎหมายที่บังคับไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดในสิทธิของผู้อื่น และให้เกิดเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะตน หน่วยงาน องค์กร
๒. ผู้ให้บริการ ได้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีกฎหมายป้องกันไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำผิด หรือล่วงความลับ ข้อมูลของสาธารณชน บุคคล ไป แก้ไข เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีอำนาจและอำนวยความสะดวกในการให้บริการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดและหาตัวผู้กระทำความผิด

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ดูงานเมืองชลบุรี


คณะสาวสาว อบต.เขาขลุง เที่ยวชมความงามสวนนงนุช

บทที่ 5 ปรับแต่งสุดสุด

ปรับแต่งสุดสุด สวยสุดสุด

บทที่ 3 การแก้ไขเว็ปบล็อก


สวเสวพงงพยสวกวงงาเสพยพาพากส

กทากสดก่รพวเทกว่เวหงิทาหสทสวาอททใหหวสาวสวสดสดงดงดง

ดมใดวกวากววกงงหวส สวัสดี

บทที่ 1การใช้คอมพิวเตอร์

สวัสดีชาวโลกทุกท่านกาสรำนำรำนยกกสววกวาหส่เรนำเเวว
หกาทสสทเวดวด่ททาดสด่าดสวิทวงิ
ทิสิดววบพวาวสาสสวัสดี

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

น้องสองน่ารักสุดสุด

สนใจติดต่อเบอร์ข้างเคียง